Pozemkové spoločenstvo Babín

Nehnuteľný majetok pozemkového spoločenstva je zapísaný na Lv 1310 kataster Námestovo katastrálne územie obec Babín. Pozostáva z dvoch skupín parcele registra E a registra C , 
Parcele registra E , Les…………………....… …1053027 m2,
Parcele registra C, Les……………………..….........55303m2
Parcela E, TTP…………………………………......…10977 m2 
Parcela C, TTP…………………………………..… 975767 m2
Ostatné plochy……... ………………………………… 9312m2


LV 2469

Orná pôda ....................................     160 m2
TTP..............................................      1701 m2
zastavaná plocha.........................      757 m2
spolu............................................      2618 m2

SPOLU 2104386m2/ 1000000 Jeden podiel 2,1m2 952 podielov je 2000m2
Pri deleni podielov je najmenší podiel 952 podielov.

 

Podiely PS Babín
Pri delení podielov treba dodržať zákon o drobení pozemkov kde delením nesmie vniknúť menšia čiastka ako je 2000m2 v našom prípade je jeden podiel 2.1m3 ,2000m2 predstavuje 952 podielov spoločný menovateľ máme 1000000 príklad prepočtu podielov zlomok na Lv 23/45800 je 0.0005021 kráť spoločný menovateľ 1000000 a výsledok je 502.1 podielov.
Pri nepárnom počte podielov sa treba dohodnúť. Pri zmene vlastníka podielov spoločenstva každý kto zhotovuje zmluvu o prevode podielov mal by požiadať o vyjadrenie právnickú osobu spoločenstva ktorou je v našom prípade predseda spoločenstva. Tým sa zabráni takým prípadom ako nám vznikli v minulosti že máme podielnikov ktorý vlastnia po 60 podielov. List vlastníctva PS Babín je založený pod číslom 1310 Kataster Námestovo a dostupný je aj na internete kde si môžete sami skontrolovať svoj podiel . Na tomto liste vlastníctva sa poniektorý podielnici nachádzajú aj viac kráť ale na prezenčnej listine máte podiely spočítane. Pokiaľ by ste zistili rozdiely medzi prezenčnou listinou a vašimi podielmi treba sa obrátiť na výbor alebo predsedu Pozemkového spoločenstva. Majetok pozemkového spoločenstva je zapísaný v dvoch registroch Parcele registra E Les 105 3027m2 TTP 1 0977m2 Parcele registra C Hoľa Magura Les 5 5303m2 TTP 97 57677m2 ostatné plochy cesty vodné toky 9312m2 Spolu 210 4386 m3 Počet podielov: 1 000 000 z toho nevysporiadané podiely: 96 431 podielov t.j. 202,505,1 m2.