Pozemkové spoločenstvo Mokradská hoľa

Nehnuteľný majetok pozemkového spoločenstva je zapísaný na Lv 1848 kataster Námestovo katastrálne územie obec Babín je to pozemok a budova pozemkového spoločenstva. Lv 4017 kataster Dolný Kubín katastrálne územie Mokradská hoľa
Les........................................................................ 2273039m2 
TTP.......................................................................... 717723m2 
Orná pôda.............................................................. 107047m2
Vodné plochy.............................................................. 1906m2
Ostatné plochy......................................................... 10107m2

SPOLU 3109822 m2/633600 Jeden podiel 4.908m2 407 podielov je 2000m2
Pri delení podielov je najmenší podiel 407 podielov.
Rozdelenie podielov podľa jednotlivých obci Babín 400943 podielov 63,28 % Kňažia 133260 podielov 21,04% Záskalie 99397 podielov. 15,68%

 

Podiely M-Hoľa: 633600 podielov 
Nevysporiadané podiely: 18 637podielov t.j.: 91, 321,3  m2
Jeden podiel je 4,96687m2 
Delením podielov by najmenší podiel mal byť 400 podielov čo je 2000m2 Pri delení podielov treba dodržiavať spoločný menovateľ a výšku podielu tak aby nevznikol menší podiel ako je 2000m2 aby sa nestavalo to čo v minulosti kde niektorý podielnici vlastnia po 4 podiely. Pri prevode podielov sa treba obrátiť na vybor alebo predsedu spoločenstva ktorý vám v tomto poradí. 
Pri delení podielov treba zachovať spoločný menovateľ 633600 Pri nepárnom počte podielov sa treba dohodnúť. Pri zmene vlastníka podielov spoločenstva každý kto zhotovuje zmluvu o prevode podielov mal by požiadať o vyjadrenie právnickú osobu spoločenstva ktorou je v našom prípade predseda spoločenstva. Takto to nariaďuje aj zákon prevode spoločnej nehnuteľnosti Tým sa zabráni takým prípadom ako nám vznikli v minulosti že máme podielnikov ktorý vlastnia po 3 podiely List vlastníctva PS M hoľa je založený pod číslom 4017 katastrálne územie M hoľa a 4566 katastrálne územie Kňažia. dostupný je aj na internete kde si môžete sami skontrolovať svoj podiel . Pokiaľ by ste zistili rozdiely medzi prezenčnou listinou a vašimi podielmi treba sa obrátiť na výbor alebo predsedu Pozemkového spoločenstva.