* O Z N A M Y *

OZNAM:  

 

Pri výdaji dreva sa postupuje podľa "Smernice Pozemkového spoločenstva", 

ktorá je vyvesená na oznamovacej tabuli pozemkového spoločenstva.