*Výbor Pozemkového spoločenstva Babín a Pozemkového spoločenstva Mokraďská Hoľa pozýva podielníkov na valné zhromaždenie*

Valnné zhromaždenie PS Babín sa bude konať dňa 19.3.2017 v MKS Babín o 15:00 hod.


Valnné zhromaždenie PS Mokraďská Hoľa sa bude konať dňa 26.3.2017 v MKS Babín o 15:00 hod.
 

 

Pozemkové spoločenstvo Babín oznamuje svojím podielnikom, ktorí majú záujem o úžitkové drevo na podiely a nemajú ešte podanú žiadosť aby si žiadosť podali čím skôr. Drevo je pripravené na výdaj v lokalite Hrádok. Palivové drevo sa bude vydávať až po vydaní úžitkového dreva. Drevo sa bude vydávať podľa schválenej smernice určujúcej podmienky pre predaj úžitkového a palivového dreva podielnikom spoločenstva. Do žiadosti treba napísať aj tel. číslo žiadateľa. Žiadosti sú dostupné na internetovej stránke Pozemkového spoločenstva. Žiadosti môžete odovzdať členom výboru Pozemkového spoločenstva alebo odoslať na emailovú adresu: urbarbabin@gmail.com

 

Pri výdaji dreva sa bude postupovať podľa smernice Pozemkového spoločenstva,
ktorá je vyvesená na oznamovacej tabuli pozemkového spoločenstva.